STATUT

STATUT FUNDACJI ANNY WIERSKIEJ „DAR SZPIKU”
(TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH, WPROWADZONY UCHWAŁĄ Z DNIA 30.03.2010)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Annę Bogumiłę Wierską i Andrzeja Wojciecha Piaseckiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Kwarcińskiego w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Poznaniu w dniu 18 stycznia 2008 r. Rep. A nr 835/2008, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t.: Dz. U. z 1991 r., Nr. 46, poz. 203, ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”.

§4

Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§6

1. Fundacja może tworzyć zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem: Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” oraz ze wskazaniem siedziby Fundacji.

§8

1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości stanowiącej równowartość co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Fundacja została powołana w celach:
a) prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności profilaktyki chorób nowotworowych krwi,
b) propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,
c) wspierania postaw obywatelskich, w szczególności w zakresie dawstwa szpiku,
d) zapewnienie obywatelom równego dostępu do informacji, w szczególności dotyczących profilaktyki i diagnozowania chorób nowotworowych,
e) wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

§10

Fundacja realizuje założone cele w szczególności poprzez następujące działania:
a) prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych na temat pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,
b) tworzenie rejestru nie spokrewnionych dawców szpiku,
c) prowadzenie kampanii społecznych,
d) prowadzenie działalności wydawniczej,
e) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
f) prowadzenie punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych oraz innych form poradnictwa i punktów informacyjnych,
g) prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy,
h) organizację imprez kulturalnych, sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych,
i) organizację kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw społeczno-obywatelskich,
j) współpracę z instytucjami samorządu lokalnego,
k) współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

§14

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatorów, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§17

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
RADA FUNDACJI

§18

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, inicjatywnych i opiniodawczych.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 12 osób, powoływanych na okres
2 lat.
3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują wszyscy pozostający przy życiu Fundatorzy łącznie, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Rady Fundacji. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć w formie pisemnej osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia po jego śmierci.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek:
a) upływu kadencji,
b) rezygnacji,
c) śmierci,
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
d) odwołania z przyczyn wymienionych w ust. 6.
6. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje m.in. w przypadku: podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji, choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, decyzji Fundatorów, działania na szkodę fundacji, nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 4 miesiące, przekroczenia 70 roku życia, nienależytego wypełniania funkcji członka, istotnego naruszenia postanowień Statutu lub nie uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji.

§19

Do Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji oraz nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją celu Fundacji, a w szczególności kontrola Zarządu Fundacji poprzez wgląd do dokumentacji Fundacji oraz prawo żądania udzielania wyjaśnień zarówno od Zarządu Fundacji, jak i jego poszczególnych członków,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
f) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
h) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji,
i) podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych niniejszym statutem.
j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.”

§20

Przewodniczący wybiera z grona członków Rady Fundacji wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§21

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż jeden raz na pół roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

§22

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

§23

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§24

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§25

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 6 osób i jest powoływany na okres 2 lat.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
a) upływu kadencji,
b) rezygnacji,
c) śmierci,
d) odwołania z przyczyn wymienionych w ust. 4.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje m.in. w przypadku: podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, decyzji Rady Fundacji, działania na szkodę fundacji, nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 2 miesiące, przekroczenia 70 roku życia, nienależytego wypełniania funkcji członka, istotnego naruszenia postanowień Statutu lub nie uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

§26

Pracami Zarządu kieruje Prezes wyznaczany przez Radę Fundacji.

§27

Prezes wyznacza wiceprezesów z grona członków Zarządu.

§28

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
3. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§29

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany pracy Fundacji,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
j) powołuje kierowników i zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§30

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§31

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.
2.W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu, lub w razie jego nieobecności, Wiceprezesa.
3. Każdy członek Zarządu ma jeden głos

§32

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub co najmniej dwóch członków Zarządu z własnej inicjatywy, oraz na pisemny wniosek Fundatorów lub Rady Fundacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu.

§33

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§34

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§35

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona tylko w rozmiarach służących celom statutowym Fundacji.
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§36

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują pozostali przy życiu Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, z tym że nie mają oni obowiązku dokonywania zmian Statutu z wniosku Rady Fundacji bądź Zarządu Fundacji.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć nazwy Fundacji oraz istotnych zmian celu działania Fundacji, przy czym za istotną zmianę celu działania Fundacji nie uważa się rozszerzenia katalogu jej celów.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje w drodze uchwały Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§38

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje w drodze uchwały Rada Fundacji na wniosek Zarządu, wyznaczając jednocześnie likwidatora lub likwidatorów Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się – z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów – instytucjom wskazanym w drodze uchwały przez Radę Fundacji, których działalność odpowiada celom Fundacji.